13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" doğrultusunda  hazırlanan  "Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  Eğitim  Faaliyetlerinde  Ek  Ders  ve  Diğer Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında İl Müdürlüğümüzde Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır.

Genel Şartlar
-Türk vatandaşı olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
-Sağlık durumu yönünden, devamlı olarak görev yapılmasına engel bir durumu olmamak

Başvuru Şekli, Yeri, Özel Şartlar ve Açıklamalar
-Başvurmak isteyen eğitici/antrenörler, başvurularını şahsen 
edu.gsb.gov.tr adresi üzerinden 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.
-Başvuru esnasında yönlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde ilgili web sitesindeki başvuru kılavuzundan yararlanılabilecektir.
-Tam zamanlı özel sektör çalışanları ve Kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışanlar ilana başvuramayacaktır.
-Spor branşları başvuruları için Ek-3, Gençlik branşları başvuruları için Ek-4 te yer alan belgelerin temin edilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
-Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen eğitici/antrenörlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.  
-Başvuruda bulunan tüm eğitici/antrenörlerin başvuru sürecinde yaşayacakları tüm aksaklıklarda sorumluluk kendisine aittir.
-Eksik, hatalı veya doğru olmayan belgelerin yüklenmesi halinde doğacak tüm sorumluluktan başvuru yapan eğitici/antrenör sorumludur.
-Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen eğitici/antrenörler tüm haklarını kaybederler, eğitici/antrenör olarak görev yapamazlar. Bu durumun görev yapmaya başladıktan sonra ortaya çıkması halinde ise görevlendirmeleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, yapılmış olan sözleşmeleri feshedilir.

ÖNEMLİ  !!!!   

-Daha önce EDU başvurusu yapmış eğitim görevlilerinin başvuruları ile alakalı güncelleme yapmak istemeleri durumunda yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.

-Eski başvuru dönemlerinde kurul reddi almış eğitmen adayları yeni başvuruda bulunabilirler.

Başvuru İçin İstenen Belgeler;

Dikkat edilecek hususlar; 

Spor branşları başvuruları için istenen belgeler;

Gençlik branşları başvuruları için istenen belgeler;

Uygulama takvimi;

Genel kılavuz için tıklayınız.

 

UNVAN BİLGİLENDİRME

*EYS SÖZLEŞME = HERHANGİ BİR YERDE ÇALIŞMAYAN
*SÖZLEŞMELİ EĞİTMEN = KAMU HARİCİ ÇALIŞANLAR ( ÖZEL SEKTÖR HALK EĞİTİM VB. )
*MEMUR EĞİTMEN = KAMUDA ÖĞRETMEN OLANLAR
*MEMUR = 657 TABİ KAMU ÇALIŞANI
*EMEKLİ EĞİTMEN= KAMUDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN
*EMEKLİ= ÖZEL SEKTÖR VE KAMU EMEKLİSİ